Wat nodig?
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.(het trouwboekje, SIS-kaart, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...)
De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Wanneer?
Kinderen kunnen worden ingeschreven:
- tijdens de opendeur eind augustus
- elke schooldag tussen 9u en 16u
- tijdens weekend of vakantieperiodes steeds mogelijk na afspraak met de directeur via GSM 0477/76 93 66

Een bezoek aan de school is ook steeds mogelijk na afspraak.

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de datum dat ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.

Er dient schriftelijk bevestigt te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig , maar in het kader van de beoogde kleuterparticipatie is het voor de ontwikkeling van de kleuter van belang om zo vroeg en zo vaak mogelijk in de kleuterschool aanwezig te zijn.

Als de kleuters jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdata na hun inschrijving, d.w.z.:

 - de eerste schooldag na de zomervakantie
 - de eerste schooldag na de herfstvakantie
 - de eerste schooldag na de kerstvakantie
 - op de eerste schooldag van februari
 - de eerste schooldag na de krokusvakantie
 - de eerste schooldag na de paasvakantie
 - de eerste schooldag na hemelvaartsdag
Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op de instapdatum worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten.


Het is wel belangrijk om je kind reeds te laten inschrijven op de dag dat het 2 jaar en 6 maanden wordt, ook als het nog even moet wachten op de volgende instapdatum. Immers, alle kleuters die ingeschreven zijn tellen mee voor lestijden en zeker die kleuters die op 1 februari ingeschreven zijn want zij tellen mee voor de berekening van de lestijden voor volgend schooljaar.

Voor de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn. Kennismaken met de juf en het klasje kan natuurlijk wel, best na afspraak met de kleuterleidster of directie.